Zariadenie opatrovateľskej služby

Oznam

S odvolaním sa na usmernenie MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 zo dňa 3.8.2022 a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 35, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest účinnej od 13.6.2022 Mestská časť Košice-Západ od 27.10.2022 v Zariadení opatrovateľskej služby, Laborecká 2, Košice (ďalej iba „ZOS“) žiada:

Každú cudziu osobu vstupujúcu do prevádzky ZOS o dodržiavanie hygienicko-epidemiologických pravidiel:

 • dezinfekcia rúk,
 • nosenie respirátora po celú dobu zotrvania v ZOS.

Opustenie ZOS klientom:

 • Klient môže opustiť ZOS bez obmedzenia v súlade s Domácim poriadkom ZOS.
 • Počas pobytu mimo ZOS je potrebné dodržiavať platné hygienicko-epidemiologické odporúčania.
 • V prípade, ak po návrate do ZOS bude klient pociťovať zhoršenie zdravotného stavu (zvýšená telesná teplota nad 37 oC, kašeľ, nočné potenie, únava, bolesti hrdla, bolesti hlavy, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu, črevné a zažívacie problémy, pocit upchatého nosa), bude bezodkladne vykonané testovanie antigénovým testom.
 • V prípade pozitívneho výsledku testu bude klient izolovaný po dobu 3 dní a opakovane otestovaný.
 • Ďalej sa bude postupovať v súlade s usmernením MPSVR SR a odporúčaním ÚVZ SR.

Ďakujeme za pochopenie a v záujme ochrany zdravia klientov ZOS Vás dôrazne žiadame o striktné a bezpodmienečné dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel.

Ku dňu 26.10.2022 sa zároveň ruší Príkaz starostu Mestskej časti Košice-Západ  č. 4/2022 o zákaze návštev v Zariadení opatrovateľskej služby.

V Košiciach, dňa 26.10.2022

Mgr. Marcel Vrchota
starosta

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia obce (mesta Košice) o odkázanosti občana na jej poskytovanie. Toto rozhodnutie je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.

V ZOS sa poskytujú

 1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,
 2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 3. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.


Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí už nepostačujúca. Kapacita zariadenia je 12 lôžok.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

 1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice alebo na internete.
 2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie.
 4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo ZOS v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice alebo mestských častí Západ, Juh a Sever.


Od 01.07.2022 je výška úhrady, za poskytnutú sociálnu službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac, určená súčtom čiastkových úhrad:

Druh zariadenia Úhrada klienta

Zariadenie opatrovateľskej služby

(ZOS)

ubytovanie strava 5 x denne odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň za každý vlastný elektrospotrebič na deň
IV a menej V VI
jednoposteľová izba 187,27€ 1,30€ 1,55€ 1,80€ 0,10€
197,67€
dvojposteľová izba
176,86€
Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večera 25%. Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.


Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Vyhlásenie o majetku

Vyhlásenie o príjme

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

Viac informácií:
Bc. Gabriela Borovská, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: gabriela.borovska @ kosicezapad.sk
Mgr. Ivana Krejčí, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: ivana.krejci @ kosicezapad.sk
Janette Wierbiczká, T.: +421557883273, ZOS Laborecká 2, e-mail: zos @ kosicezapad.sk

 


 

     

      

        

    

Nastavenia cookies