Zariadenie opatrovateľskej služby

Príkaz starostu Mestskej časti Košice-Západ č. 3/2021

Na základe platných opatrení Ústredného krízového štábu SR, v súlade s uznesením vlády SR č. 482 zo dňa 30.08.2021, v súvislosti s mimoriadnou situáciou a z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v našom regióne ohľadom výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 a na základe schválených opatrení prislúchajúcich k 2. stupňu ohrozenia (bordová farba), pre Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej 2 v Košiciach, ktorého zriaďovateľom a prevádzkovateľom je Mestská časť Košice-Západ vydávam tento príkaz:
 

 • zákaz návštev, okrem návštev prijímateľov v terminálnom štádiu po predchádzajúcom dohovore s personálom zariadenia,
 • pre zamestnancov a prijímateľov zariadenia na dodržiavanie zvýšených hygienických opatrení (pravidelná dezinfekcia rúk, dezinfekcia priestorov trikrát denne),
 • sledovanie príznakov respiračného ochorenia horných dýchacích ciest a meranie telesnej teploty zamestnancov pri nástupe na pracovnú zmenu,
 • sledovanie príznakov respiračného ochorenia horných dýchacích ciest, meranie telesnej teploty a meranie hladiny kyslíka v krvi (saturácie krvi) oxymetrom trikrát denne u prijímateľov,
 • vedenie písomných záznamov o realizácii vyššie uvedených činností.


Tento príkaz nadobúda platnosť a  účinnosť dňom  04.10.2021.

V Košiciach, dňa 01.10.2021


 

Sociálna služba je poskytovaná na základe rozhodnutia obce (mesta Košice) o odkázanosti občana na jej poskytovanie. Toto rozhodnutie je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS.

V ZOS sa poskytujú

 1. odborné činnosti: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitáciu,
 2. obslužné činnosti: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 3. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.


Ošetrovateľská starostlivosť o klientov v ZOS je zabezpečovaná prostredníctvom oprávnených agentúr ADOS.

Komu sa poskytuje starostlivosť v ZOS - klienti ZOS
V ZOS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou na určitý čas fyzickým osobám, pre ktoré je z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovateľská služba v domácom prostredí už nepostačujúca. Kapacita zariadenia je 12 lôžok.

Ako požiadať o sociálnu službu v ZOS?

 1. Občan, ktorý dovŕšil dôchodkový vek alebo je ZŤP a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby požiada obec (Mesto Košice) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Formulár žiadosti je dostupný na pracovisku prvého kontaktu Magistrátu mesta Košice alebo na internete.
 2. Mesto Košice vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 3. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia požiada občan ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby o jej poskytnutie.
 4. V prípade záujmu o sociálnu službu v ZOS, občan požiada o zaradenie do centrálnej evidencia žiadateľov o sociálnu službu, ktorú vedie Magistrát mesta Košice, Referát sociálnych vecí. Žiadateľ, ktorý je prvý v poradí sa vždy umiestňuje na prvé uvoľnené miesto v jednom zo ZOS v zriaďovacej pôsobnosti mesta Košice alebo mestských častí Západ, Juh a Sever.


Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v ZOS  na fyzickú osobu a mesiac sa určuje súčtom čiastkových úhrad:

Druh zariadenia Úhrada klienta

Zariadenie opatrovateľskej služby

(ZOS)

ubytovanie strava 5 x denne odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti na deň za každý vlastný elektrospotrebič na deň
IV a menej V VI
173,40€ 183,60€ 1,30€ 1,55€ 1,80€ 0,10€
Suma za stravovanie na každé jedlo nad rámec riadnej celodennej stravy sa zvyšuje o 0,20 €.
Suma úhrady za stravovanie sa percentuálne znižuje ak klient neodoberá: desiatu 9%, olovrant 9%, raňajky 12%, večera 25%. Spolu maximálne o 43% z celkovej ceny stravy.


Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby - pobytová

Pravidlá prijímania a použitia darov v ZOS

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

VZN mesta Košice č. 212

Zriaďovacia listina ZOS

Domáci poriadok ZOS

Krízový plán na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom (SARS-CoV-2)

Viac informácií:
Bc. Gabriela Borovská, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: borovska @ kosicezapad.sk
Viera Ruszová, T.: +421557883272, Trieda SNP 39, 3.p. č.d. 309, e-mail: ruszova @ kosicezapad.sk
Janette Wierbiczká, T.: +421557883273, ZOS Laborecká 2, e-mail: zos @ kosicezapad.sk