Voľby do Národnej rady SR 2016

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky
8.2.2016

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky

Možnosti ako požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do volebnej schránky.


Oznámenie o mieste a čase konania volieb
3.2.2016

Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice-Západ (bez konkrétnej adresy), sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č. 4 – Základná škola, Považská 12.


Námietkové konanie
3.2.2016

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.


Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR
5.1.2016

Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady SR

Mestská časť Košice – Západ v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR v roku 2016 oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 11.01.2016 do 24.00 hod.


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
4.12.2015

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649 z 2. decembra 2015, Mestská časť Košice - Západ zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce.


Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
4.12.2015

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 5.3.2016, na území mestskej časti Košice-Západ.


Voľba poštou
20.11.2015

Voľba poštou

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.


Hlasovací preukaz
20.11.2015

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Hlasovanie
20.11.2015

Hlasovanie

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.


Informácie pre voliča
13.11.2015

Informácie pre voliča

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016