Úradná tabuľa

Verejná vyhláška
17.1.2022

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania


Verejná vyhláška
17.1.2022

Verejná vyhláška

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie