Triedený zber odpadu

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)

§ 6 Odvoz odpadov

Odvoz triedených zložiek komunálneho odpadu z miesta jeho vzniku podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva minimálne raz za mesiac, obvykle:

  1. raz za týždeň u zberných nádob o objeme 1100 l pre papier a lepenku, plasty a kovy,
  2. raz za dva týždne u zberných nádob o objeme 1100 l pre sklo,
  3. raz za dva týždne u zberných nádob o objeme 1100 l pre biele sklo,
  4. dvakrát za mesiac u zberných nádob o objeme 1100 l pre VKM,
  5. raz za mesiac u vreca o objeme 100 l pre papier a lepenku, plasty, kov a VKM, sklo

 

Ako triediť odpad

Kalendár triedeného vrecového zberu

Nastavenia cookies