Sťažnosti a petície

Postup pri prijímaní a vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach miestnej samosprávy Mestskej časti Košice - Západ, v zmysle zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien.

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Petícia je spôsob uplatnenia práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.

Sťažnosti
1. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, vlastnoručný podpis.
2. Sťažnosť môže byť podaná písomne - listom, elektronickou poštou, faxom, alebo ústne.
3. Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
4. Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť v lehote do 60 pracovných dní, lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípadoch náročných na vybavenie.
5. Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne.

Petície
1. Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať tieto údaje :
a) fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, právnická osoba uvedie svoj názov, sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu oprávnenej konať v jej mene
b) text petície,
c) úplnú adresa osoby, ktorá je určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, alebo ak petíciu podáva petičný výbor, musia byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každého člena petičného výboru.
2. Na vybavenie petície je 30 pracovných dní, lehotu je možné predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní v prípadoch náročných na vybavenie.
3. Výsledok prešetrenia petície sa oznamuje petičnému výboru, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy písomne.

Sťažnosti a petície adresované Mestskej časti Košice - Západ sa prijímajú na sekretariáte starostu, ktorý sťažnosť alebo petíciu zaeviduje.

Prešetrenie sťažnosti alebo petície je činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

Nastavenia cookies