Sála Laborecká

Oznám pre verejnosť
 
Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike ohľadom šírenia nákazy COVID-19 a v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020 sa s účinnosťou od 01.10.2020 do odvolania podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám výslovne zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

S odvolaním sa na vyššie uvedené Mestská časť Košice-Západ od 01.10.2020 do odvolania zakazuje organizovanie narodeninových osláv v priestoroch Centra pre rodičov s deťmi „Terasáčik“ a sály na Laboreckej 2 v Košiciach.

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení


 

Mestská časť Košice - Západ ponúka na prenájom priestory sály, ktorá sa nachádza na prízemí budovy na Laboreckej 2 v Košiciach. Sála ponúka priestor pre športové, voľnočasové, kultúrne a vzdelávacie aktivity primárne zamerané na rodičovstvo, prácu s deťmi a predpôrodnú prípravu. Priestor je vhodný pre zorganizovanie narodeninových osláv, kde ako darček od nás Vám budú zdarma sprístupnené priestory Terasáčika s herňou plnou hračiek.

Podmienky nájmu sa riadia Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ a nájomné je stanovené podľa platného cenníka krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku sály na prízemí budovy na Laboreckej ul. č. 2 v Košiciach.

Dokumenty

Prevádzkový poriadok

Cennik


Kontakt:
Mgr. Ivana Krejčí
tel +421908603468
e-mail krejci @ kosicezapad.sk
FB httpswww.facebook.comTerasacik
Centrum pre rodičov s deťmi Terasáčik, Laborecká 2, Košice, veľká budova prízemie