Referendum

Oznámenie pre občanov
28.1.2015

Oznámenie pre občanov

Z dôvodu prípravy a zabezpečenia referenda bude dňa 06.02.2015 (piatok) činnosť pracoviska prvého kontaktu č. 5 (evidencia obyvateľov) obmedzená.


Oznámenie o mieste konania referenda
28.1.2015

Oznámenie o mieste konania referenda

Oprávnení občania, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice-Západ /bez konkrétnej adresy/, sú zapísaní do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende v okrsku č. 1 – Základná škola, Považská 12.


Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov
28.1.2015

Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov

V súlade s § 4 a nasl. zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, MČ Košice-Západ zostavuje a vedie stály zoznam voličov.


Určenie okrskov na konanie referenda
15.12.2014

Určenie okrskov na konanie referenda

Určenie okrskov na konanie referenda dňa 7.2.2015 na území mestskej časti Košice-Západ.


Hlasovací preukaz
15.12.2014

Hlasovací preukaz

Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.


Právo hlasovať v referende
15.12.2014

Právo hlasovať v referende

Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov ...


Vyhlásenie referenda
15.12.2014

Vyhlásenie referenda

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.