Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Košice - Západ 2017 - 2020

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Západ schválilo 29.9.2020 vstupnú správu prípravy nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mestskej časti  Košice-Západ na roky 2021 - 2027 s výhľadom do roku 2030.

Aktuálne prebieha príprava Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja funkčnej mestskej oblasti Košice ako súčasť prípravy Integrovanej územnej stratégie KSK ako predpoklad čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 - 2027. Mestská časť sa zúčastňuje tematických pracovných skupín a do konca septembra bude prebiehať finalizácia analytickej fázy rozvojového dokumentu funkčnej mestskej oblasti.

Harmonizácia prípravy týchto územných stratégií rozvoja s Programom rozvoja mestskej časti je kľúčová najmä z dôvodu dosiahnutia vzájomného súladu a reálneho včlenenia projektových zámerov mestskej časti do priorít mestskej rozvojovej stratégie.

Na základe výstupov analýz územia v rámci príprav nadradených programov rozvoja následne prebehne definovanie stratégie Mestskej časti Košice-Západ pre nové obdobie 2022 -2027 s výhľadom do roku 2030.

Dokumenty