Priestory a vybavenie

PRENÁJOM PRIESTOROV A SLUŽIEB

Mestská časť Košice-Západ ponúka v budove Átrium klub, Zuzkin park 4 (Luník I)  priestory na prenájom, ktoré sú vhodné napr. na firemné školenia a semináre, obchodné rokovania, manažérske kurzy, rekvalifikačné kurzy, prednášky, schôdze, koncerty; na organizovanie jazykových, počítačových alebo tanečných kurzov, príp. na organizovanie prímestských táborov počas prázdnin a podobne.

Priestory sa nachádzajú na prízemí (dvorana, foyer, veľká sála, učebňa, kuchynka) a na poschodí (malá sála I, malá sála II, malá sála III, klubovňa, šatne) s vybavením, akým je ozvučovacia a premietacia technika, flipchart a nafukovací hrad na skákanie.

Podmienky nájmu sa riadia Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice-Západ a nájomné je stanovené podľa platného cenníka krátkodobého nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub.

PRIESTORY A VYBAVENIE V SKRATKE

PRÍZEMIE POSCHODIE ZARIADENIA A SLUŽBY
 VEĽKÁ SÁLA (do 120 osôb)   MALÁ SÁLA I (do 60 osôb)  OZVUČOVACIA TECHNIKA
 UČEBŇA  MALÁ SÁLA II (do 40 osôb)  PREMIETACIA TECHNIKA
 KUCHYNKA  MALÁ SÁLA III (do 30 osôb)  NAFUKOVACÍ HRAD NA SKÁKANIE
 FOYER  KLUBOVŇA  
 DVORANA  

 

V prípade záujmu o krátkodobý nájom (po predbežnej telefonickej konzultácii ohľadom termínu) je nutná písomná objednávka, resp. žiadosť aspoň 2 týždne pred konaním akcie.

V liste (žiadosti, objednávke), ktorý slúži ako podklad na spracovanie zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov, je potrebné uviesť:
 

  • ak ide o právnickú osobu: názov zmluvného partnera, meno štatutárneho zástupcu, sídlo organizácie, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby
  • ak ide o fyzickú osobu: meno a priezvisko, presnú adresu trvalého bydliska (ulicu, súpisné a orientačné číslo domu, PSČ, obec), rodné číslo, číslo OP, telefónne číslo a e-mailovú adresu
  • predmet nájmu (veľká sála, malá sála I, malá sála II, malá sála III, klubovňa, učebňa, ...)
  • dobu nájmu:
  1. dátum + deň v týždni
  2. predpokladaný čas trvania akcie od – do
  3. celková predpokladaná doba nájmu, v ktorej je zahrnutý čas akcie vrátane prípravných a záverečných prác
  • účel nájmu (prednáška, školenie, seminár, schôdza, koncert, ...)
  • predpokladaný počet zúčastnených osôb
  • ďalšie požiadavky (dodatočné ozvučenie s technickou službou, zapožičanie premietacieho  plátna, dataprojektora, flipchartu, kinoprojektora s technickou službou, ...); rozmiestnenie stolov, stoličiek (kino sedenie, reštauračné sedenie, iné) a pod.


Pri prenájme priestorov je účtovná jednotka 1 hodina.

Platba za nájom prebieha najneskôr v deň podujatia/akcie v hotovosti priamo v budove Átrium klubu. V prípade viacdňového podujatia platba za nájom prebieha najneskôr v prvý deň podujatia/akcie v hotovosti priamo v budove Átrium klubu.

Dokumenty

Bližšie informácie získate na adrese:

Átrium klub, Zuzkin park 4, 040 11 Košice

alebo na telefónnych číslach:
+421 55/643 25 71
+421 911 207 780

e-mail: atriumklub @ kosicezapad.sk

 

FOTOGALÉRIA

Nastavenia cookies