Platy a odmeny volených predstaviteľov Mestskej časti Košice-Západ 2018 - 2022

Plat starostu Mestskej časti Košice-Západ

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 cit. zákona. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2021 dosiahla sumu 1 211 €. Platová skupina starostu mestskej časti je podľa počtu obyvateľov mestskej časti a násobku k nemu: od 20 001 do 50 000 obyvateľov = 3,21-násobok.  

Plat Mgr. Marcela Vrchotu, starostu mestskej časti je: 1 211 € x 3,21 = 3 887,31 € zaokrúhlene 3 888 €/mesiac. (Minimálny plat podľa zákona.)


 

Zverejnenie výšky platu zástupcu starostu mestskej časti

Starosta mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota poveril JUDr. Ing. Petra Hubu, PhD. s účinnosťou od 1. novembra 2020 výkonom funkcie zástupcu starostu mestskej časti.

V zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vzhľadom na náročnosť úloh špecifikovaných v poverení zo dňa 29.10.2020 a z toho vyplývajúci rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu určil starosta mestskej časti JUDr. Ing. Petrovi Hubovi, PhD. plat vo výške  1 900 € mesačne.

JUDr., Ing. Peter Huba, PhD. sa vzdal poslaneckej odmeny od  1.12.2020 v zmysle Čl. III, bod 2 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ a členov komisií - neposlancov.

Nastavenia cookies