Participatívny rozpočet

 

Čo je participatívny rozpočet?

Mestská časť Košice-Západ považuje participáciu občanov na správe vecí verejných za dôležitú súčasť budovania občianskej spoločnosti. Pravidlá participatívneho rozpočtu majú za cieľ umožniť zapájanie sa verejnosti do rozhodovacích procesov v samospráve, čím sa formuje miestna komunita, posilňuje priama demokracia a zvyšuje kvalita a adresnosť prerozdeľovania verejných financií. Prostredníctvom tohto nástroja môžu obyvatelia mestskej časti rozhodnúť o využití časti verejných prostriedkov. Mestská časť Košice-Západ zaviedla projekt participatívneho rozpočtu v roku 2019 s cieľom poskytnúť tento moderný nástroj obyvateľom mestskej časti a tým vytvoriť podmienky pre realizáciu komunitných projektov.Hlasovať vo štvrtom ročníku Participatívneho rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ môžete na  tejto stránke.

 

Harmonogram štvrtého ročníka Participatívneho rozpočtu 2022
Výzva na predkladanie nápadov Ukončenie posielania nápadov Verejná prezentácia nápadov Hlasovanie Výsledky hlasovania
od 10. novembra 2022 do 06. januára 2023 25. januára 2023 od 30. januára 2023
do 19. februára 2023
14. februára 2023

 


Stav projektov k 30.01.2023


 

Participatívny rozpočet 2021
Veľké projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Detské ihrisko
 Muškátová
 Pridanie nového
 veľkého prvku
 Muškátová za
 Freshom
20 000,00 €  Príprava podkladov
 na Nájomnú zmluvu - MMK
 Dopravné ihrisko
 - najmenší na
 kolobežky
 Výmena asf. povrchu,
 zakúpenie kolobežiek
 a prilieb pre MŠ
 MŠ Moldavská 23 9 800,00 €  Zrealizované
 Zelené kryté parkovisko  Vytvorenie zelených
 prístreškov na
 parkoviskách
 Muškátová 20 000,00 €  Vykonávaný prieskum trhu
 na realizáciu nosnej
 konštrukcie.
     
Malé projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Hniezdne búdky  Umiestnenie
 špeciálnych
 budiek pre vtáctvo
 MČ KE-Západ 1 500,00 €  Realizácia v Júli 2022
 Rozšírenie
 workoutového
 ihriska na Toryskej 4
 Doplnenie prvku na
 predmetné
 workoutové
 ihrisko
 Toryská 4 1 500,00 €  Zrealizované
 Veľkýknižný swap  Obmeniť domáce
 knižnice
 + využitie knižných
 búdok
 MČ KE-Západ 1 500,00 €  Zrealizované
 Edukačné stromy  Osadiť Ovocné stromy
 do komunitnej záhrady
 na edukáciu
 Laborecká 2 1 500,00 €  Realizácia v roku 2023
 Panelák odolný
 klimatickej zmene
 Pripraviť štúdiu
 na zabránenie
 zhoršovaniu
 sa kvality bývania
 MČ KE-Západ 1 500,00 €  Realizácia v roku 2023

  


 

Participatívny rozpočet 2020
Veľké projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Rekonštrukcia
 Detského ihriska
 Bernolákova - Idanská
 Rekonštrukcia,
 revitalizácia a
 doplnenie prkov
 DI - Bernolákova -
 Idanská
12 000,00 €  Zrealizované
 Ihrisko pre dospelých  Ihrisko pre dospelých  Kežmarská ulica 12 000,00 €  Zrealizované
 Blízki aj ďalekí  Doplnenie hracích
 prvkov do jestvujúceho
 ihriska
 par. č. 4680/986 -
 Ihrisko Bratislavská
12 000,00 €   Zrealizované
 Doplnenie
 workoutových prvkov
 k FIT Parku na Troch
 Hôrkach
 Doplnenie FIT prvkov  FITPARK Tri Hôrky 1 10 000,00 €  Zrealizované
 Kvetinový kruhový
 objazd
 Travnatú plochu
 zmeniť na kvetinový
 ostrov
 Kruhový objazd -
 Moldavská
12 000,00 €  Zrealizované
     
Malé projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Bez plastov
 na trhovisko
 Ekologická osveta -
 zmenšiť množstvo
 plastových vreciek
 Trhovisko Lunik 1 1 600,00 €  Zrealizované
 Hmyzie hotely v
 parkoch na Terase
 Hmyzie hotely -
 edukačné tabule
 Katkin a Zuzkin park 1 600,00 €   Osadenie hniezdnych búdok
  prebehne na Jar 2023
 Stany pre divadlo
 Hopi Hope
 Stany so strechou  Košice 1 699,00 €  Zrealizované
 Knižné búdky  Malé verejné knižnice  MČ KE-Západ 1 500,00 €  Zrealizované
 Základná škola
 Považská 12, Košice
 Školská jedáleň -
 nerezové stoly
 ZŠ Považská 12 1 300,00 €  Zrealizované

 


 

Participatívny rozpočet 2019
Veľké projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Kynologický park
 pre LUNIK VIII
 Vytvorenie v areáli ZŠ  Petzvalova  8 000,00 €  Zrealizované
 Pre malých aj veľkých  Vytvorenie DI  par. č. 4680/986 -
 Ihrisko Bratislavská
10 000,00 €  Zrealizované
 Bezbariérové
 (inkluzívne) detské
 ihrisko
 Prvky pre deti aj so
 zdravotným
 znevýhodnením
 Markušova ulica 10 000,00 €  Zrealizované
 Detské ihrisko
 ul. Lučenecká
 Rekonštrukcia,
 revitalizácia a doplnenie
 prvkov
 Lučenecká 10 000,00 €  Zrealizované
 Ihrisko pre FIT
 Terasanov
 Vytvorenie DI  Toryská 4 10 000,00 €  Zrealizované
 
Malé projekty
Názov: Popis: Miesto: Suma: Stav Projektu: 
 Zelená chvíľka  Okrasný záhon  Zastávka SOŠ
 automobilová
1 699,00 €  Zrealizované
 Petang  Petang  Park Brigádnická 1 000,00 €  Zrealizované
 Čističky vzduchu
 pre Terasáčik
 a seniorov
 Čističky vzduchu
 pre Terasáčik
 a seniorov
 Denné centrum
 Laborecká 2
1 700,00 €  Zrealizované
 Pocitový chodník
 Terasa
 Pocitový chodník
 Terasa
 Ružínska - Ľudová 1 690,00 €  Zrealizované
 Šijací stroj pre
 Denné centrum na
 Laboreckej 2
 Šijací stroj pre
 Denné centrum na
 Laboreckej 2
 Laborecká 2 1 700,00 €  Zrealizované

 

Dokumenty

Nastavenia cookies