Oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti

 • tvorí programové aktivity a zámery mestskej časti v oblasti kultúry a spoločenského rozvoja a realizuje ich
 • pripravuje a implementuje projekty financované z mimorozpočtových verejných a súkromných zdrojov
 • produkčne zabezpečuje podujatia a aktivity mestskej časti rôzneho druhu – kultúrne a športové podujatia s dosahom na lokálnu, regionálnu i celoslovenskú úroveň, výchovno-vzdelávacie aktivity, činnosť umeleckých kolektívov a krúžkov záujmovo-umeleckej činnosti
 • monitoruje aktivity subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania a športu v mestskej časti a rozvíja s nimi spoluprácu
 • podieľa sa na marketingu a komunikácii činnosti najmä tradičných a významných podujatí
 • buduje partnerstvá s partnerskými organizáciami a implementuje výstupy z týchto stretnutí
 • zabezpečuje prípravu a organizuje stretnutia volených predstaviteľov mestskej časti s obyvateľmi mestskej časti pri ich životných jubileách, zabezpečuje účinkujúcich pri sobášoch, uvítaniach detí do života a Zlatej svadby
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti, ktoré sa realizujú v kultúrno-spoločenskom centre Átrium klub na ulici Zuzkin park 4 v Košiciach
 • pripravuje návrhy zmluvných vzťahov, ktorých predmetom je krátkodobý a pravidelne sa opakujúci nájom nebytových priestorov a zariadení Átrium klubu, spolupracuje pri organizovaní podujatí, výpožičke nebytových priestorov a hnuteľného majetku
 • spolupracuje s materskými školami, základnými školami, strednými školami, gymnáziami, vysokými školami, centrami voľného času a s ďalšími inštitúciami, umeleckými kolektívmi i jednotlivcami, formou ich zapájania do programov a aktivít organizovaných mestskou časťou
 • aktívne spolupracuje s masmédiami pri propagácii jednotlivých podujatí mestskej časti
 • graficky a obsahovo spracováva propagačné materiály a graficky spracováva informačný spravodaj mestskej časti
 • zabezpečuje fotodokumentáciu a spracováva tlačové správy z jednotlivých podujatí a zverejňuje ich na webovom sídle mestskej časti
 • zabezpečuje podmienky pre činnosť Komisie kultúry, mládeže a športu pri miestnom zastupiteľstve.

 
Oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.