Najčastejšie otázky a odpovede

Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich životných situácií

  1. Zasadnutia Miestnej rady MČ Košice-Západ (ďalej len MR)
  2. Zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Západ (ďalej len MZ)
  3. Prijatie podania od občana alebo organizácie
  4. Podanie sťažnosti alebo petície
  5. Žiadosť o prijatie do zamestnania, potvrdenie o hľadaní zamestnania
  6. Dohodnutie termínu na prijatie občana alebo jednanie organizácie so starostom MČ


1. Informácie o zasadnutiach Miestnej rady Mestskej časti Košice-Západ (ďalej len MR)

A. Čo a kto je Miestna rada?
Miestna rada je:

  • iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ (ďalej len MZ)
  • poradným orgánom starostu mestskej časti
  • je zložená zo 4 poslancov MZ. Jej členom je tiež zástupca starostu MČ Košice-Západ


B. Kedy MR zasadá?
Miestna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade so schváleným časovým plánom jej zasadnutí.

C. Sú rokovania Miestnej rady verejné?
Rokovania Miestnej rady sú zásadne neverejné.

D. Čo je výsledkom rokovania MR?
Miestna rada prijíma uznesenia k jednotlivým bodom programu rokovania ihneď po ich prerokovaní. Uznesenia Miestnej rady majú charakter odporúčaní pre MZ a pre starostu.

E. Kto môže nahliadať do materiálov o zasadnutiach MR?
Kompletné materiály o zasadnutiach Miestnej rady sa evidujú a archivujú na Organizačno - právnom oddelení. Poslanci a osoby určené starostom MČ majú k týmto materiálom prístup a oprávnenie do nich nahliadať.

2. Informácie o zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ (ďalej len MZ)

A. Čo a kto je Miestne zastupiteľstvo?
MZ je zložené z 13 poslancov, zvolených občanmi vo voľbách do orgánov samosprávy.

B. Kedy sa konajú zasadnutia MZ?
Zasadnutia MZ sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, spravidla v súlade s časovým plánom zasadnutí MZ.
Zasadnutie MZ môže starosta MČ zvolať na prerokovanie závažných úloh MČ, ktoré nestrpia odklad do plánovaného termínu riadneho zasadnutia MZ, ďalej ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov MZ.

C. Kde sa dozviem, o čom bude MZ rokovať?
Pozvánka, ktorej súčasťou je aj návrh programu zasadnutia MZ, sa zverejňuje na úradnej tabuli, na web stránke MČ najneskôr 10 dní pred zasadnutím MZ.

D. Sú rokovania MZ verejné?
Zasadnutia MZ sú zásadne verejné.
MZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov; to neplatí, ak je predmetom rokovania MZ :
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov MČ, členov orgánov MČ, zamestnancov MČ alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre MČ.
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve MČ, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve MČ, nadobudnutie majetku do vlastníctva MČ alebo prenechanie majetku MČ do užívania iným osobám.

E. Čo je výsledkom rokovaní MZ?
MZ na svojom rokovaní prijíma uznesenia a vydáva všeobecne záväzné nariadenia pre svoje územie.

F. Sú uznesenia MZ a VZN MČ niekde zverejnené?
Uznesenia MZ sú zverejnené na web stránke MČ. Uznesenia MZ sú verejne prístupné na nahliadnutie aj na Organizačno-právnom oddelení MÚ MČ.
Všeobecne záväzné nariadenia MČ sa po ich schválení vyvesia na úradnej tabuli MÚMČ a nadobúdajú účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa vyvesenia, ak neobsahujú neskorší termín účinnosti. Okrem toho úrad zabezpečí ich zverejnenie spôsobom v mieste obvyklým (na web stránke MČ, v tlači, rozhlase a pod.)

3. Pokyny k podaniu žiadosti, podnetu, oznámenia

A. Kde sa podávajú podania na Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Západ (ďalej len MÚMČ)?
Podania na MÚMČ prijíma:
• podateľňa na prízemí budovy MÚMČ Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice
• sekretariát vedenia a to najmä sťažnosti a petície, cestou administrátora agendy sťažností a petícií

B. Dostane občan nejaké potvrdenie o tom, že urobil podanie?
Podateľňa po prevzatí podania označí podanie ako aj jeho kópiu odtlačkom prezentačnej pečiatky, do ktorej zapíše aj počet príloh priložených k podaniu. Kópiu podania vráti tomu, kto podanie urobil.
Následne odovzdá prevzaté podania na zaevidovanie záznamov do registratúrneho denníka MÚMČ.

C. Kam ide potom podanie občana?
Po zaevidovaní do registratúrneho denníka sú podania vrátane ich príloh odovzdané na jednotlivé oddelenia MÚMČ Košice-Západ, ktoré sú vecne príslušné na vybavenie konkrétnych záležitostí.

D. Kde dostane občan informáciu, v akom štádiu je vybavovanie jeho veci?
Túto informáciu podá oddelenie, ktoré prevzalo písomnosť na vybavenie. Ak občan nevie, ktoré oddelenie je vecne príslušné, podateľňa vie zistiť v denníku, ktorému oddeleniu bola písomnosť pridelená na vybavenie.
Ak nemožno vec vybaviť v ustanovenej lehote, alebo ak úrad odstúpi vec na vybavenie inému orgánu alebo organizácii, informuje o tom odosielateľa aj s uvedením dôvodov.

4. Pokyny na podanie sťažnosti alebo petície

Kde sa podávajú sťažnosti a petície na MÚMČ?
Písomné sťažnosti a petície sa podávajú do podateľne na sekretariáte miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice, 1. poschodie, č. dverí 106
Ústne sťažnosti sa podávajú na jednotlivých oddeleniach MÚMČ. Pokiaľ ústnu sťažnosť nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní na príslušnom oddelení, zamestnanec, ktorému bola sťažnosť podaná vyhotoví písomný záznam, ktorý ihneď odovzdá na zaevidovanie administrátorovi agendy sťažností na sekretariáte vedenia MČ.
Bližšie informácie

5. Pokyny na:

a) podanie žiadosti o prijatie do zamestnania
b) vyžiadanie potvrdenia o hľadaní zamestnania z vlastnej iniciatívy

A. Kde sa podáva žiadosť o prijatie do zamestnania?
- na podateľni MÚMČ Košice-Západ osobne, alebo sa zasiela poštou na adresu MÚMČ Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, 040 11 Košice.

B. Aké prílohy je potrebné doložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania?
Odporúčané prílohy: profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

C. Kto potvrdí informáciu pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že si občan hľadal na MÚMČ zamestnanie?
Príslušný zamestnanec Organizačno-právneho oddelenia MÚMČ (č. dverí 112), po predložení platného občianskeho preukazu občana a kontrole jeho totožnosti potvrdí na tlačive Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice skutočnosť, že si občan hľadal zamestnanie podľa príslušných ustanovení Zákona o službách zamestnanosti.

D. Musí sa uchádzač o zamestnanie dostaviť osobne, nemôže poslať s tlačivom rodinného príslušníka?
Občan sa musí dostaviť osobne na MÚMČ a riadne preukázať svoju totožnosť.

E. Platí sa za potvrdenie tlačiva pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny?
MÚMČ Košice–Západ potvrdzuje skutočnosti o hľadaní si zamestnania uchádzačom o zamestnanie bezplatne.

F. Dôležité adresy inštitúcií a ich telefónne čísla, súvisiace s agendou:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice, telefonický kontakt: +421556805311, +421556805504
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, pracovisko Popradská 74, 040 11 Košice, telefonický kontakt: +421556424090, +421556434800

6. Postup pri dohodnutí termínu na prijatie občana alebo jednanie organizácie so starostom MČ

A. Kde a ako si možno dohodnúť termín návštevy u starostu MČ?
Termín návštevy možno dohodnúť na sekretariáte starostu MČ, ktorá sleduje a v spolupráci so starostom MČ zostavuje jeho časový rozvrh pracovného programu a to:
a) osobne
b) telefonicky na č. tel.: +421908799307

B. Čo je vhodné vedieť pred tým, než si objednám termín návštevy u starostu MČ?
MÚMČ Košice-Západ má 7 oddelení, ktoré zabezpečujú všetky úlohy, ktoré pre MČ vyplývajú z platných právnych predpisov ako originálne pôsobnosti, ale aj ako prenesený výkon štátnej správy pre okres Košice II.
Na oddeleniach MÚMČ zabezpečujú jednotlivé úlohy referenti pod vedením vedúcich oddelení, ktorí sú priamo podriadení prednostovi MÚMČ.

Starosta MČ v styku s občanom alebo zástupcami organizácií a orgánov rieši najmä otázky zásadného charakteru, ktoré presahujú rámec právomoci jednotlivých oddelení.

Nastavenia cookies