Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.

Miestna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, podľa schváleného časového harmonogramu rokovaní, v odôvodnených prípadoch aj v inom termíne. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Zasadnutia miestnej rady sú neverejné.

Členovia miestnej rady

JUDr. Ing. Peter Huba PhD.

Ing. Patrik Nohavica

Ing. Tibor Bačinský

Ing. Richard Matiaščik


 

Dokumenty

Nastavenia cookies