Matrika a evidencia

    


Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa
23.6.2022

Informácia k vybaveniu prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa

Rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novonarodeného dieťaťa poštou na adresu rodiča


ODDELENIE MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA

Na úseku matriky

 • zabezpečuje výkon matričnej agendy (rodnej, sobášnej a úmrtnej) v súlade s platnou legislatívou
 • plní úlohy, v súlade s požiadavkami Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Košice, súvisiace s matričnou agendou
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
 • pripravuje podklady pre Štatistický úrad SR
 • vykonáva opravy údajov v REGOB SR
 • vedie archív matričného úradu a vedie archív matričných kníh od roku 1939 1945 za obce Myslava, Bukovec, Pereš a od roku 1982 za Matričný úrad Košice
 • pripravuje zbierky listín matričného úradu pre Okresný úrad Košice
 • preberá hlásenia o úmrtí občanov bez konkrétnej adresy zomrelých v matričnom obvode Košice II počas 24 hodín
 • spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri zabezpečení sobášov s cudzincom na území SR a v cudzine
 • poskytuje informácie Migračnému úradu MV SR za účelom odhaľovania uzavretia manželstva za účelom získania pobytu na území SR a odhaľovania falošných dokladov.

Na úseku evidencie obyvateľstva

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľstva pre mestskú časť
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR
 • plní úlohy súvisiace s prípravou volieb, referenda a sčítania ľudu
 • plní úlohy súvisiace s Integrovaným obslužným miestom.

Na úseku vnútornej správy

 • zabezpečuje vybavovanie rôznych druhov dožiadaní podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa obyvateľov mestskej časti, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a v rámci súčinnosti zverejňuje doručené verejné vyhlášky
 • potvrdzuje údaje o osobných a rodinných pomeroch obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečuje výkon osvedčovania listín a podpisov na listinách
 • prejednáva priestupky riešenie zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Nastavenia cookies