Matrika a evidencia

    

ODDELENIE MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA

Na úseku matriky

 • zabezpečuje výkon matričnej agendy (rodnej, sobášnej a úmrtnej) v súlade s platnou legislatívou
 • plní úlohy, v súlade s požiadavkami Ministerstva vnútra SR a Okresného úradu Košice, súvisiace s matričnou agendou
 • spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny
 • pripravuje podklady pre Štatistický úrad SR
 • vykonáva opravy údajov v REGOB SR
 • vedie archív matričného úradu a vedie archív matričných kníh od roku 1939 1945 za obce Myslava, Bukovec, Pereš a od roku 1982 za Matričný úrad Košice
 • pripravuje zbierky listín matričného úradu pre Okresný úrad Košice
 • preberá hlásenia o úmrtí občanov bez konkrétnej adresy zomrelých v matričnom obvode Košice II počas 24 hodín
 • spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri zabezpečení sobášov s cudzincom na území SR a v cudzine
 • poskytuje informácie Migračnému úradu MV SR za účelom odhaľovania uzavretia manželstva za účelom získania pobytu na území SR a odhaľovania falošných dokladov.

Na úseku evidencie obyvateľstva

 • vedie evidenciu pobytu obyvateľstva pre mestskú časť
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR
 • plní úlohy súvisiace s prípravou volieb, referenda a sčítania ľudu
 • plní úlohy súvisiace s Integrovaným obslužným miestom.

Na úseku vnútornej správy

 • zabezpečuje vybavovanie rôznych druhov dožiadaní podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa obyvateľov mestskej časti, spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a v rámci súčinnosti zverejňuje doručené verejné vyhlášky
 • potvrdzuje údaje o osobných a rodinných pomeroch obyvateľov mestskej časti
 • zabezpečuje výkon osvedčovania listín a podpisov na listinách
 • prejednáva priestupky riešenie zásahu do pokojného stavu v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva spolupracuje s príslušným oddelením pri:

 • tvorbe programového rozpočtu mestskej časti
 • tvorbe všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
 • zostavovaní plánu a pri procese verejného obstarávania tovarov a služieb
 • vybavovaní podnetov, sťažností a petícií občanov mestskej časti
 • poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • príprave podkladov a materiálov na rokovania miestneho zastupiteľstva, miestnej rady, komisií a pri odpovediach na interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.
Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet
3.1.2014

Nahlasovať pobyt je možné aj cez internet

Od stredy 1. januára 2014 ministerstvo vnútra sprístupnilo prvé elektronické služby budované v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti /OPIS/ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o služby z agendy hlásenia pobytu z projektu Elektronické služby Centrálnej ohlasovne /ES CO/