Jednorazová dávka

Čo je jednorazová dávka
Jednorazová dávka (JD) slúži na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. JD je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Komu sa poskytuje JD
JD sa poskytuje fyzickým osobám, ktorým je priznaná pomoc v hmotnej núdzi t. j. poberajú dávku v hmotnej núdzi, prípadne príspevky (aktivačný, ochranný, na bývanie, na nezaopatrené dieťa) a zároveň majú trvalý pobyt na území Mestskej časti Košice-Západ.

JD sa priznáva len raz za kalendárny rok. To znamená, že žiadateľovi v rámci jedného kalendárneho roka môže byť priznaná a vyplatená len 1x. Každá ďalšia žiadosť v rámci toho istého kalendárneho roka bude zamietnutá.

JD nie je nárokovateľnou dávkou, teda nie je na ňu právny nárok. Je na rozhodnutí MČ Košice-Západ, či žiadosti žiadateľa po zohľadnení všetkých okolností vyhovie alebo nevyhovie.

Na čo sa JD poskytuje
Mestská časť Košice-Západ poskytuje JD na nevyhnutné ošatenie, bielizeň, obuv, základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, perina, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad), zakúpenie školských potrieb a na mimoriadne liečebné náklady (napr. náklady na lieky, liečebnú starostlivosť, ústavnú starostlivosť a na zdravotnícke potreby, pomôcky a pod.)

Postup pri žiadaní o JD

  1. Žiadateľ si vypíše formulár žiadosti o JD. Formulár je dostupný na Miestnom úrade MČ Košice-Západ prípadne v elektronickej podobe tu.
  2. Poslednú časť žiadosti si nechá potvrdiť na ÚPSVaR. ÚPSVaR vypĺňa časť žiadosti „Potvrdenie k vykonávaným pracovným aktivitám počas celej evidencie UoZ“. Sídlo ÚPSVaR: Popradská 74, Košice.
  3. K žiadosti doloží prílohy. Zoznam príloh je uvedený v žiadosti. Ide potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi vydané ÚPSVaR nie staršie ako 1 mesiac prípadne aj rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení pomoci v hmotnej núdzi nie staršie ako jeden mesiac. V prípade dôchodcov aj aktuálny dôchodkový výmer zo Soc. poisťovne. K žiadosti môže doložiť aj doklad o pracovných aktivitách (napr. dohody, aktivačná činnosť a pod.), prípadne aktuálne lekárske potvrdenie o práceneschopnosti.
  4. Žiadosť podá na Miestnom úrade MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, Košice. Žiadosť môže podať buď písomne alebo osobne v podateľni miestneho úradu, príp. na soc. oddelení č. d. 307. V prípade e-mailového zaslania žiadosti, je potrebné túto žiadosť doplniť o vlastnoručný podpis do 3 dní.
  5. Počká na rozhodnutie o JD. To mu buď bude doručené písomne, príp. osobne na základe telefonického/písomného oznámenia na Miestnom úrade MČ Košice-Západ č. d. 307. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní odo dňa podania žiadosti.
  6. V prípade vyhovenia žiadosti si prevezme JD. JD sa vypláca v hotovosti, na sociálnom oddelení - č. d. 307 po predložení občianskeho preukazu. Pri vyplatení bude žiadateľ poučený  o ďalšom postupe a jeho povinnosti dokladovať využitie JD.
  7. Po prevzatí JD musí žiadateľ jej účelné využitie dokladovať do 30 dní odo dňa prevzatia. Odo dňa, kedy si žiadateľ dávku preberie, musí predložiť pokladničné doklady (bločky) na veci, na ktoré MČ JD priznáva (viď vyššie), minimálne v hodnote vyplatenej JD. Pokladničné doklady musia byť zhodné  buď s dátumom  podania žiadosti o alebo s dátumom od tohto neskorším. Pokladničné doklady sa predkladajú na sociálnom oddelení č. d. 307.

V prípade že žiadateľ nepreukáže v stanovenej lehote účel využitia JD je povinný túto dávku vrátiť!

Výška JD
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima.
 

Dokumenty, legislatíva, dôležité odkazy

Žiadosť o JD

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)


Kontakt
Bc. Zuzana Kráľovská T: 055/788 32 71, Tr. SNP 39, 3. P., č. dverí 307

Dokumenty