Informácie o dotáciách

Nové pravidlá pre poskytovanie dotácií sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019 o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 07.01.2020.
Dotácia nemôže byť poskytnutá spätne na aktivity, ktoré už boli realizované.

Starosta MČ schvaľuje poskytnutie dotácie do výšky 200 €.

Miestne zastupiteľstvo MČ schvaľuje poskytnutie dotácie nad 200 €. V týchto prípadoch je potrebné predložiť písomnú žiadosť vrátane príslušných dokladov:
a) pre aktivity s termínom realizácie v 1. polroku nasledujúceho roka najneskôr do 30.11. predchádzajúceho roka,
b) pre aktivity s termínom realizácie v 2. polroku bežného roka najneskôr do 10.5. bežného roka.

Informácie:
Alena Geschwandtnerová
Ekonomické oddelenie
mail: geschwandtnerova @ kosicezapad.sk 
mobil: +421911670019

Dokumenty

Nastavenia cookies