Identifikácia verejného obstarávateľa

Mestská časť Košice-Západ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).

 

Názov organizácie: Mestská časť Košice-Západ
Sídlo: Trieda SNP 39, 040 11 Košice
Štatutárny zástupca: Mgr. Marcel Vrchota - starosta mestskej časti
IČO: 00690970
DIČ: 2020928294
IČ DPH: nie je platcom
Banka: VÚB a.s.
IBAN: SK6102000000000015429512
BIC: SUBASKBX

 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb realizuje podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania a v Profile verejného obstarávateľa. Profil verejného obstarávateľa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie nájdete tu

Mestská časť Košice-Západ realizuje verejné obstarávania aj prostredníctvom elektronického trhoviska ako objednávateľ. Detail objednávateľa môžete nájsť tu.   

 
Kontaktné osoby:
Ing. Iveta Oravcová
tel. kontakt: 0903 651 465
e-mail: iveta.oravcova@kosicezapad.sk

Ing. Jozef Bernát
tel. kontakt: 0911 393 301
e-mail: jozef.bernat@kosicezapad.sk

Nastavenia cookies