Funkčné obdobie 2016 - 2022

Postavenie a úlohy hlavného kontrolóra obce a rozsah jeho kontrolnej činnosti ustanovuje zákon  SNR č.369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontrolórom Mestskej časti Košice-Západ je Ing. Jozef Filipko.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Úlohy hlavného kontrolóra sú ustanovené v § 18f Zákona o obecnom zriadení.


Plán kontrolnej činnosti

Dokumenty

Nastavenia cookies