Čo potrebujete k vybaveniu - Matričný úrad

Čo potrebujete k vybaveniu dokladov na matričnom úrade

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU   

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, alebo otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, st. rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  

 • rodné listy (rozvedený aj rozsudok o rozvode, vdova/ec - úmrtný list manžela/ky)
 • platné občianske preukazy

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, je povinný predložiť úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:  

 • rodný list
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o trvalom pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á) - osobný stav musí byť uvedený konkrétne
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (Osvedčenie podľa č. 33 nariadenia ES   č. 1347/ 2000 vo veci rozsudku v manž. veciach), ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov
 • všetky predložené doklady vyžadujú osvedčenie "Apostille" (ak s príslušným štátom nemá SR uzavretú "Zmluvu o právnej pomoci" alebo Dohovor...), alebo superlegalizáciu (osvedčenie Veľvyslanectvom SR v príslušnom štáte, ak štát nepristúpil k predmetnému Dohovoru..)
 • originál dokladu (nie fotokópiu!) vydaný príslušným úradom cudzieho štátu pretlmočiť súdnym tlmočníkom v SR!
 • cudzinec predloží čestné vyhlásenie, spísané u notára, že ovláda slovenský jazyk slovom aj písmom, v opačnom prípade je potrebné na sobášny obrad zabezpečiť súdneho tlmočníka
 • ak rodný list cudzinca neobsahuje údaje o jeho rodičoch, t. j. dátum a miesto narodenia, je potrebné predložiť sobášny list rodičov , alebo čestné vyhlásenie o chýbajúcich údajoch
 • osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov, ak štát, ktorý ho vydáva, neobmedzí jeho platnosť
 • ak cudzí štát tento doklad nevydáva, predloží cudzinec potvrdenie o nevydávaní dokladu a zároveň spíše čestné vyhlásenie pred notárom, že je právne spôsobilý uzavrieť manželstvo

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV
(uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľka predloží:

 • originál sobášneho listu
 • fotokópiu občianskeho preukazu
 • 5,- € v hotovosti

ŽIADOSŤ O POVOLENIE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO ZÁSTUPCOM
§ 29, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 8, zák.    č. 36/2005 Z. z. o rodine
Žiadatelia predložia:

 • osvedčené plnomocenstvo
 • odôvodnenie žiadosti

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE
(štátnym občanom SR)
   
Žiadateľ/ka predloží:

 • fotokópia občianskeho preukazu
 • občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)
 • uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. OP, kedy a kým bol vydaný, dátum platnosti,
 • 5,- € v hotovosti

VRÁTENIE SPRÁVNEHO POPLATKU  
v zmysle položky 18, písm. a) - f), zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • príjmový pokladničný doklad
 • uviesť dohodnutý dátum a hodinu uzavretia manželstva
 • dôvod neuskutočnenia sobášneho obradu
 • uviesť osobu, ktorej sa má správny poplatok vyplatiť

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(uvedenie mena v materinskom jazyku) - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách, v znení neskorších zmien a doplnkov zák. č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov ,musí byť súhlas dieťaťa s osvedčeným podpisom na žiadosti o zmenu
 • vyhlásenie o národnosti žiadateľa
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV
(uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová) - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov zákon č. 14/2006 Z. z.
Žiadateľka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia dieťaťa
 • dieťa od 15 rokov musí písomne potvrdiť súhlas so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list
 • rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
 • k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom tohto manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
 • manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA
(ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • sobášny list

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA
Žiadateľ/ka predloží:

 • rozhodnutie
 • pôvodný rodný list
 • pôvodný sobášny list
 • občiansky preukaz

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. g) a h), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • za dieťa do 15 rokov podávajú  žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT
§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou overeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZÁPIS URČENÝCH MIEN
(určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie) - § 2a), zák. č. 300/ 1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:
• rodný list

 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZRUŠENIE ZÁPISU URČENÝCH MIEN
(zrušenie zápisu určených mien - v poradí druhé, resp. tretie meno) - § 2b), zák. č. 300/
1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

ZMENA PORADIA MIEN
(pri určení viac ako jedného mena, možná zmena ich poradia) - § 2a), zák. č. 300/1993 Z. z. 
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti  

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z.       o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
 • 5,- € v hotovosti

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ
(úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent) - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz
 • za dieťa do 15 rokov podávajú žiadosť rodičia
 • dieťa nad 15 rokov musí písomne súhlasiť so zmenou osvedčeným podpisom na žiadosti
 • 5,- € v hotovosti

ÚPRAVA MENA
(uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente) - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • Listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo Osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
 • občiansky preukaz

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA
§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách
Žiadateľ/ka predloží:

 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz
 • 5,- € v hotovosti

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch) - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • občiansky preukaz

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO
(ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko) - § 7, ods. 2, písm. b), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list
 • sobášny list
 • rodné listy detí
 • súhlas druhého manžela
 • občianske preukazy

ZMENA PRIEZVISKA MALOLETÉHO DIEŤAŤA, KTORÉHO OTEC NIE JE ZNÁMY, NA PRIEZVISKO URČENÉ PRE OSTATNÉ DETI JEHO MATKY A JEJ MANŽELA
(ak o zmenu priezviska nepožiadali pri uzatvorení manželstva) - § 7, ods. 2, písm. h), zák.  č. 300/1993 Z. z. v znení zákona 13/2006 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • sobášny list rodičov
 • za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
 • pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
 • občiansky preukaz

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ
Žiadateľ/ka predloží:

 • Osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
 • pôvodný rodný list
 • občiansky preukaz

OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1    a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • občiansky preukaz a jeho fotokópiu
 • rodný list a jeho fotokópiu
 • preukaz poistenca a jeho fotokópiu

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU
(oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia..) - § 16, ods. 1 a 2, Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • chybný matričný doklad
 • matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
 • občiansky preukaz

 
ZÁPIS NARODENIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(narodenie štátneho občana SR v zahraničí)
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • Listina o udelení štátneho občianstva SR - u bývalých cudzincov
 • potvrdenie MV SR, Migračný úrad - pre osoby so štatútom azylanta
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas 
 • rodné listy rodičov dieťaťa
 • sobášny list rodičov dieťaťa
 • právoplatný rozsudok o rozvode, platný pre územie SR, ak je matka dieťaťa rozvedená
 • úmrtný list otca dieťaťa, ak je matka vdova + sobášny list rodičov
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určenie otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia
 • žiadosť o zápis priezviska ženského tvaru bez prechyľovacej koncovky + vyhlásenie o národnosti
 • žiadosť o zápis jedného alebo viac mien (u osôb narodených pred 1. 7. 1994 podľa cudzozemského rodného listu)
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS UZAVRETIA MANŽELSTVA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(uzavretie manželstva občana SR v zahraničí)
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom v SR)
 • občiansky preukaz, resp. cestovný pas
 • Osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • rodný list (ak bol stav pred uzavretím manželstva "slobodný", taktiež cudzieho občana, ak sa narodil v SR)
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva (ak bol stav pred uzavretím manželstva "rozvedený", príp. potvrdenie o spať vzatí priezviska)
 • úmrtný list manžela/ky (ak bol stav pred uzavretím manželstva "vdovec")
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky
 • splnomocnenie - ak zápis vybavuje osoba splnomocnená (uviesť právne úkony v plnom rozsahu)
 • údaje žiadateľov musia súhlasiť vo všetkých predložených dokladoch

ZÁPIS ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY
(úmrtie občana SR v zahraničí)
Žiadateľ/ka predloží:

 • úmrtný list (originál + Apostille, resp. superlegalizáciu, pretlmočený súdnym tlmočníkom   v SR )
 • rodný list, sobášny list alebo úmrtný list manžela (originál + dva neoverené fotokópie matričného dokladu)
 • Osvedčenie o štátnom občianstve (ak nemá platný občiansky preukaz, resp. cestovný pas)
 • občiansky preukaz zomretého + 2x neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu, resp. cestovného pasu
 • občiansky preukaz vybavovateľa zápisu + neosvedčenú fotokópiu občianskeho preukazu

ZÁPIS VYHLÁSENIA ZA MŔTVEHO
§ 34, Vyhláška č. 302/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok o vyhlásení za mŕtveho
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA
§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.
Žiadateľ/ka predloží:

 • sobášny list
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE
§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov
Žiadateľ/ka predloží:

 • právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
 • občiansky preukaz

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM
§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.
Žiadatelia predložia:

 • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
 • rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa 
 • 5,- € v hotovosti
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
 • ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
 • ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

OSVOJENIE
§ 97, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine
Žiadateľ/ka predloží:

 • rodný list dieťaťa
 • právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa
 • sobášny list osvojiteľov
 • občianske preukazy osvojiteľov
 • 5,- € v hotovosti
 • do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia majú osvojitelia právo zmeniť dieťaťu meno, alebo mu určiť v poradí ďalšie, súhlasným písomným vyhlásením

 

Nastavenia cookies