Civilná ochrana

Kontakty
telefon: +421 55 7883 200
e-mail: miestnyurad@kosicezapad.sk


 

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez zbytočného odkladu ihneď oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:
112 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) - európske číslo tiesňového volania
150 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)
155 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)
158 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)
159 - Mestská polícia

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie.

Základné zložky Integrovaného Záchranného Systému:
- Hasičský a záchranný zbor,
- poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
- kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
- Horská záchranná služba,
- Banská záchranná služba.

Všetky zložky IZS sú navzájom prepojené, preto, ak ste v tiesni a potrebujete pomoc, VOLAJTE číslo 112.

PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIE JE NUTNÉ UVIESŤ TIETO ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
- meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,
- druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,
- vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...),
- druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,
- druh obalu, z ktorého látka uniká,
- známy počet postihnutých osôb,
- popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,
- počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),
- základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).

Podrobnejšie informácie o Civilnej ochrane nájdete na portáli Mesta Košice

Nastavenia cookies