Výzva na predkladanie žiadostí na nákup záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku

Výzva na predkladanie žiadostí spoločenstiev vlastníkov bytov, resp. správcov bytových domov (ďalej len „žiadateľ“) o nefinančný príspevok vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) určeného na predzáhradku.

Výzva je adresovaná spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov na území Mestskej časti Košice-Západ, ktorí majú záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev a medziblokových priestorov (predzáhradky) v blízkosti bytových domov. Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia majú prostredníctvom tejto výzvy možnosť získať materiálne plnenie vo forme sadeníc, kvetov, kríkov ako aj iného záhradníckeho materiálu určeného na predzáhradku. Výber zelene a materiálu pre každý projekt musí byť konzultovaný a odsúhlasený zmluvným partnerom Mestskej časti Košice-Západ, a to Správou mestskej zelene v Košiciach.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:
Revitalizácia zelených verejných priestranstiev a medziblokových priestorov, obnova a starostlivosť o predzáhradky pred bytovými blokmi.

CIEĽ:
Zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov a ďalšie subjekty prostredníctvom obyvateľov bytových domov do revitalizácie a starostlivosti o verejné priestranstvá a medziblokové priestory.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTOV:
Predzáhradky pri vchodoch do bytových domov na území Mestskej časti Košice-Západ.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
Spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovia bytových domov (právnické osoby) na základe písomne doloženého súhlasu dotknutých vlastníkov bytov, alebo zástupcu vlastníkov bytov. Oprávnenými žiadateľmi o príspevok nie sú fyzické osoby, neformálne skupiny, resp. iné subjekty, ktoré nemôžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

VÝŠKA NEFINANČNÉHO PLNENIA:
Maximálna výška príspevku vo forme materiálneho plnenia na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) na predzáhradku je najviac 250 EUR na bytový dom, celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na rok 2023 pre tento projekt je 5 000 EUR. Príspevok je poskytovaný zo strany zmluvného partnera - Správy mestskej zelene v Košiciach. Poskytnutie materiálneho plnenia je viazané na nefinančný vklad žiadateľa vo forme prác na danom projekte (práce súvisiace s realizáciou a následnou údržbou na základe zmluvného vzťahu so Správou mestskej zelene v Košiciach). Príspevok, resp. materiálne plnenie je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, realizovaný v roku 2023. Na poskytnutie nefinančného príspevku nie je právny nárok.

ŽIADATEĽ PREDLOŽÍ:
písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na nákup záhradníckeho materiálu (najmä rastlinného materiálu) - vyplnený formulár podpísaný žiadateľom na adresu Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice. Prílohami žiadosti sú: jednoduchý nákres/náčrt projektu a súhlas vlastníkov bytov alebo zástupcu vlastníkov bytov s lokalitou plánovanej realizácie predzáhradky. Súhlas sa týka vchodu, ktorý bude realizáciou dotknutý.

PODMIENKY ČERPANIA MATERIÁLNEHO PLNENIA:
Poskytnuté materiálne plnenie možno použiť len na schválený účel v súlade so stanoviskom Správy mestskej zelene v Košiciach. Subjekt môže predložiť v roku 2023 len 1 žiadosť na 1 vchod bytového domu. Žiadosti budú následne v poradí, v akom budú doručené, postúpené na ďalšie spracovanie zmluvnému partnerovi - Správe mestskej zelene v Košiciach, a to až do vyčerpania celkového objemu finančných prostriedkov vyčleneného na rok 2023. O schválení žiadosti o poskytnutie materiálneho plnenia ako aj o podmienkach jeho poskytnutia budú žiadatelia informovaní prostredníctvom oznámenia o poskytnutí materiálneho plnenia. Konzultácie k projektu bude poskytovať Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ počas celej doby trvania projektu telefonicky a e-mailom.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Zuzana Borovská
zuzana.borovska @ kosicezapad.sk
+421911651052

Dokumenty

Nastavenia cookies