Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II

V súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Košice II na volebné obdobie 2022 - 2025 je pre obvod našej mestskej časti určených 8 prísediacich.
Prísediacich zvolí Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Západ z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Košice II.

Predpoklady pre výkon funkcie prísediaceho sú určené v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý

  1. v deň zvolenia dosiahol vek najmenej 30 rokov a do konca roka 2025 nedosiahne vek 65 rokov,
  2. je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prísediaceho,
  3. je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že túto funkciu bude riadne vykonávať,
  4. má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  5. súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.


V prípade, že spĺňate predpoklady a máte záujem vykonávať funkciu prísediaceho alebo máte vedomosť o vhodných kandidátoch na funkciu prísediaceho, dovoľujem si Vás požiadať o poskytnutie takejto informácie.

V záujme včasného zabezpečenia všetkých úkonov je potrebné túto informáciu poskytnúť do 24.11.2021 na miestny úrad, Trieda SNP 39, Košice, 2. posch., č. d. 222, tel: 788 32 00.

Voľba prísediacich bude zaradená do programu rokovania Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ v decembri 2021.

Mgr. Marcel Vrchota
   starosta MČ