Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice-Západ

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 272-22/03-2022 prijatom na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ dňa 22. marca 2022 schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby kontrolóra mestskej časti a náležitosti prihlášky a vyhlasuje deň konania voľby kontrolóra mestskej časti na 21.06.2022, s termínom nástupu do funkcie od 26.06.2022.

Výkon funkcie kontrolóra mestskej časti určuje v rozsahu 50 % pracovného úväzku, t. j. 18,75 hod/týždeň.

Dokumenty