Sobášne dni 2022

Určenie dní, hodín a úradnej miestnosti na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Košice-Západ na rok 2022

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov, príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice-Západ.

V tejto súvislosti určujem:
 

  1. Sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2022 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1.
  2. Za miestnosť na uzavretie manželstva – obradnú sieň v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice.


Uzavretie manželstva mimo určenej doby, určených dní, hodín a mimo úradne určenej miestnosti podlieha správnemu poplatku podľa položky 18 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení a príspevkom v zmysle uznesenia MZ č. 46 - 14/06 - 2011.

Príloha č. 1:

Stanovenie sobášnych dní a hodín na rok 2022

Piatok
Sobášne hodiny stanovujem od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 
14. január 2022
04. február 2022
04. marec 2022
08. apríl 2022
06. máj 2022
10. jún 2022
01. júl 2022
05. august 2022
09. september 2022
07. október 2022
04. november 2022
02. december 2022


Sobota
Sobášne hodiny stanovujem od 12.00 hod. do 14.00 hod.
 
29. január 2022
12. február 2022
26. február 2022
12. marec 2022
26. marec 2022
23. apríl 2022
30. apríl 2022
14. máj 2022
28. máj 2022
18. jún 2022
25. jún 2022
16. júl 2022
30. júl 2022
13. august 2022
27. august 2022
17. september 2022
24. september 2022
15. október 2022
29. október 2022
12. november 2022
26. november 2022
10. december 2022
17. december 2022


V Košiciach, dňa 29.07. 2021

Mgr. Marcel Vrchota v.r.