Sobášne dni 2021

Určenie dní, hodín a úradnej miestnosti na uzavretie manželstva pred Matričným úradom Košice-Západ na rok 2021

V zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v spojitosti s vyhláškou č. 529/2001 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú územné obvody matričných úradov, príslušným k vykonávaniu občianskych sobášov je Mestská časť Košice-Západ.

V tejto súvislosti určujem:
 

  1. Sobášne dni a hodiny na uzavretie manželstva pre Matričným úradom Košice- Západ na rok 2021 tak, ako je uvedené v prílohe č. 1.
  2. Za miestnosť na uzavretie manželstva – obradnú sieň v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39, Košice.


Uzavretie manželstva mimo určenej doby, určených dní, hodín a mimo úradne určenej miestnosti podlieha správnemu poplatku podľa položky 18 zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v neskoršom znení a príspevkom v zmysle uznesenia MZ č. 46 – 14/06 – 2011.

Príloha č. 1:

Stanovenie sobášnych dní a hodín na rok 2021

Piatok
Sobášne hodiny stanovujem od 13.00 hod. do 15.00 hod.
 
15. január 2021
05. február 2021
05. marec 2021
16. apríl 2021
07. máj 2021
11. jún 2021
02. júl 2021
06. august 2021
10. september 2021
08. október 2021
05. november 2021
03. december 2021


Sobota
Sobášne hodiny stanovujem od 12.00 hod. do 14.00 hod.
 
30. január 2021
13. február 2021
27. február 2021
13. marec 2021
27. marec 2021
10. apríl 2021
24. apríl 2021
15. máj 2021
22. máj 2021
29. máj 2021
05. jún 2021
19. jún 2021
26. jún 2021
17. júl 2021
31. júl 2021
14. august 2021
28. august 2021
04. september 2021
18. september 2021
25. september 2021
02. október 2021
16. október 2021
23. október 2021
13. november 2021
27. november 2021
11. december 2021
18. december 2021


V Košiciach, dňa 07.08. 2020

Mgr. Marcel Vrchota v.r.