Program XXVII. rokovania MZ 24.06.2014

V súlade s §12 ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v spojitosti s §15 ods. 2 Zákona SNR č.401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam

XXVII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 24.06.2014 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke MZ na  1. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

 

1. Otvorenie 

1.1

Schválenie programu rokovania 
1.2 Schválenie volebnej komisie 
1.3 Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
2. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie do 24.06. 2014

bod č. 2

3. Správa starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od posledného rokovania, ústna informácia 
4. Správa miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ
4.1 Správa o výsledkoch kontrol za obdobie od XXIV. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti Košice - Západ

bod č. 4.1

4.2 Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti  Košice - Západ na obdobie 2. polroka 2014

bod č. 4.2

5. Finančná oblasť
5.1

Záverečný účet Mestskej časti  Košice - Západ 2013.

Stanovisko miestnej kontrolórky MČ Košice - Západ k návrhu záverečného účtu Mestskej časti  Košice - Západ 2013

bod č. 5.1

bod č. 5.1

5.2 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti  Košice - Západ 2014 bod č. 5.2
5.3 Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa VZN Mestskej časti  Košice - Západ  o poskytovaní dotácií

bod č. 5.3

5.4 Správa o stave vymáhania pohľadávok a daňových nedoplatkov k 30.4.2014

bod č. 5.4

5.5 Ročné prerokovanie platu starostu mestskej časti bod č. 5.5
6. Prerokovanie  protestu prokurátora

bod č. 6

7. Časový plán rokovaní orgánov samosprávy mestskej časti v II. polroku 2014

bod č. 7

8. Poslanecké dni - poslanecký návrh

bod č. 8

9. Lokalita Považská 40 - poslanecký návrh

bod č. 9

10. Interpelácie poslancov 
11. Dopyty poslancov 
12. Rôzne 

bod R1

13. Záver 

 RNDr. Rudolf Bauer, PhD.

 

Nastavenia cookies