Program IX. rokovania MZ 15.03.2016

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ zvolávam

IX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ,

na deň 15.03.2015 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 205 na 2. poschodí Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, 040 11 Košice, s týmto programom:

1. Otvorenie

2.

Schválenie programu rokovania
3. Schválenie návrhovej komisie
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Prehľad plnenia uznesení prijatých Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Košice - Západ za obdobie od VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva

bod č. 5

6. Informácia starostu Mestskej časti Košice - Západ o svojej činnosti od VIII. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ústna informácia
7. Správa miestnej kontrolórky MČ Košice – Západ o výsledkoch kontrol za obdobie od VIII. zasadnutia MZ MČ Košice – Západ bod č. 7
8. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky MČ Košice – Západ za rok 2015

bod č. 8

9. Vyhlásenie voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Západ, podmienky účasti a spôsob vykonania voľby

bod č. 9 

10. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy Mestskej časti Košice – Západ

bod č. 10

11. Návrh ocenení Mestskej časti Košice - Západ v roku 2016

bod č. 11

12. Informácia o úprave č. 6 Programového rozpočtu Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015

bod č. 12

13. Správa o stave vymáhania pohľadávok a nedoplatkov Mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2015

bod č. 13

14. Správa o činnosti Denného centra Mestskej časti Košice - Západ a Materského centra Delfínik za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015

bod č. 14

15. Koncepcia rozvoja športovej infraštruktúry Mestskej časti Košice – Západ na roky 2015 – 2020

bod č. 15

16. Interpelácie poslancov  
17. Dopyty poslancov  
18. Rôzne  
19. Záver

Nastavenia cookies