Príspevok za ubytovanie odídenca po 28.02.2023

Vláda SR schválila dňa 15.02.2023 nariadenie vlády SR č. 43/2023 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Toto nové nariadenie ustanovuje nový termín, do kedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca, a to do 31.05.2023.

Výška príspevku

Výška príspevku sa nemení a podľa platného nariadenia sa oprávneným osobám (fyzickým aj právnickým) bude poskytovať príspevok za ubytovanie odídenca nasledovne:

  1. Za ubytovanie poskytnuté v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie vo výške:
  • 10 EUR/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
  • 5 EUR/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
  1. Za ubytovanie poskytnuté v nebytových budovách slúžiacich na krátkodobé ubytovanie, ktoré môžu poskytovať právnické osoby, ak nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb, vo výške:
  • 12 EUR/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov;
  • 6 EUR/noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.


Maximálna výšku príspevku
, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti) je:

  • 1 obytná miestnosť 710 EUR
  • 2 obytné miestnosti 1 080 EUR
  • 3 obytné miestnosti 1 430 EUR
  • 4 a viac miestností 1 790 EUR


Oprávnené osoby, ktoré majú s odídencami podpísanú zmluvu do 28.02.2023, sú povinné podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu a predložiť ju mestskej časti do 31.03.2023.

Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca februára 2023 zostávajú v platnosti.

Nastavenia cookies