Prenosná volebná schránka

Oprávnený volič môže využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky podľa § 24 ods. 7, 8, 9 a 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

„Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.“

V prípade, že sa nemôžete dostaviť do volebnej miestnosti a chcete využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, môžete o to požiadať:

  • do dňa konania volieb, prostredníctvom miestneho úradu na telefónnych číslach 055/7883 200 a 055/7883 201
  • v deň konania volieb, priamo príslušnú okrskovú volebnú komisiu (kontaktné čísla na OVK budú zverejnené v deň konania volieb)
Nastavenia cookies