06. Predaj na trhovisku

Cenový výmer č. 1/2017

Starosta mestskej časti Košice-Západ vydáva podľa § 10, ods. 9 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ č. 3/2011, ktorým sa vydáva Trhový poriadok trhoviska na Luníku II, tento cenový výmer, ktorým sa určuje konkrétna výška nájomného:

Čl. I

1. Nájomné za predajné zariadenia (ďalej len „trhové stoly) je rozdelené do troch kategórií podľa umiestnenia na trhovisku:

1.1. 
Stoly číslo: 21 až 40; 83 až 92 a 96:
a) 1,50 € pri zábere ½ plochy trhového stola na jeden deň
b) 3,- € za celý trhový stôl na jeden deň
c) 15,- € za celý trhový stôl na jeden týždeň
d) 40,- € za celý trhový stôl na jeden mesiac, vrátane rezervovania čísla trhového stola na príslušný mesiac

1.2.
Stoly číslo: 1 až 20; 72 až 82;  93 až 95 a 97:
a) 2,50 € pri zábere ½ plochy trhového stola na jeden deň
b) 5,- € za celý trhový stôl na jeden deň
c) 25,- € za celý trhový stôl na jeden týždeň
d) 70,- € za celý trhový stôl na jeden mesiac, vrátane rezervovania čísla trhového stola na príslušný mesiac

1.3.
Stoly číslo: 41 až 68:
a) 3,- € pri zábere ½ plochy trhového stola na jeden deň
b) 6,- € za celý trhový stôl na jeden deň
c) 30,- € za celý trhový stôl na jeden týždeň
d) 80,- € za celý trhový stôl na jeden mesiac, vrátane rezervovania čísla trhového stola na príslušný mesiac

2. Výška nájomného za použitie  predajnej plochy v rámci trhoviska je 0,50 € za každý začatý m² plochy na každý, aj začatý deň predaja.

3. Výška nájomného za prenajatú plochu v rámci trhoviska pre pojazdnú predajňu je 15,- € na jeden deň.

Čl. II

Tento cenový výmer nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018. Uvedeným dňom stráca platnosť cenový výmer č. 1/2012 zo dňa 2.2.2012.

Dokumenty