Preberanie kandidátnych listín

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07:00 do 20:00 hod  oznamujeme, že posledným dňom na podanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022  (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb).

Kandidátnu listinu pre voľby do miestneho zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu mestskej časti je potrebné doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty, sa neprihliada.

Splnomocnenci politických strán, politických hnutí, koalície politických strán a politických hnutí a nezávislí kandidáti môžu odovzdávať kandidátne listiny zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v kancelárii  č. 222 na 2. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ, Trieda SNP č. 39 v pracovných dňoch počas úradných hodín a 30. augusta 2022  do 24:00 hod.

Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť mailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie (zapisovateľ ako zamestnanec mestskej časti nemusí byť stále prítomný vo svojej kancelárii - napr. v prípade účasti na porade, rokovaní komisií, účasti na súde a pod.).

JUDr. Vincent Oravec
mail: vincent.oravec@kosicezapad.sk
mobil: +421 911 393 309

Nastavenia cookies