Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií a školenie členov OVK

V zmysle ust. § 170 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pozývame na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 (streda) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí Magistrátu mesta Košice na Trieda SNP 48/A v Košiciach.

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť na 1. zasadnutí okrskových volebných komisií,  oznámte to MČ Košice - Západ, a to :

  • písomne na adresu: Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice,
  • telefonicky: 055/ 7883 244, 0903 651425 -  Ing. Morová,
  • mailom:  morova@kosicezapad.sk,
  • osobne: Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, II. poschodie, č. d. 220 po dohode s Ing. Morovou.

Upozorňujeme Vás, že v zmysle ust. § 170 ods.7 citovaného  zákona  vzdanie sa funkcie člena  okrskovej volebnej komisie je možné iba v písomnej forme. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr 10 dní predo dňom konania volieb.

Ing. Ján Jakubov v.r.