07. Podnikateľská činnosť

SADZOBNÍK  SPRÁVNYCH  POPLATKOV   
vyberaných Mestskou časťou Košice – Západ   
podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Položka 140
e) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, za každé vyjadrenie 100 eur
  
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka  1,50 eura

Dokumenty