Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Západ podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov uznesením č. 311-21/06-2022258 zo dňa 21.06.2022 určilo  volebné obvody v Mestskej časti Košice-Západ a počet poslancov miestneho zastupiteľstva v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 nasledovne:

Celkový počet poslancov: 13
Počet volebných obvodov: 3

Počet poslancov v obvodoch:
Volebný obvod č. 1 zahrňujúci územie Luníka I, Luníka II a Luníka III: 6 poslancov
Volebný obvod č. 2 zahrňujúci územie Luníka IV, Luníka V, Luníka VI: 4 poslanci
Volebný obvod č. 3 zahrňujúci územie Luníka VII, Luníka VIII a IBV: 3 poslanci.

Mgr. Marcel Vrchota, v.r.
starosta MČ Košice-Západ

Katalóg ulíc podľa jednotlivých Luníkov

Dokumenty

Nastavenia cookies