Oceňovali sa významní jednotlivci a kolektívy

Počas slávnostného zasadania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ bolo odovzdaných viacero pamätných cien osobnostiam a organizáciám, ktoré sa významne pričinili o zviditeľnenie a rozvoj nielen našej mestskej časti, ale i celého regiónu. Medzi laureátmi cien MČ Košice - Západ a starostu MČ Košice – Západ za rok 2016 sú: 

prof. RNDr. Pavel Galajda, Dr. Sc. - za celoživotný prínos a výsledky výskumnej a vedeckej práce v oblasti matematiky a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov

Jarmila Repčíková - za zásluhy a rozvoj verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti

Ing. Dušan Hricišin - za celoživotný prínos pre rozvoj športu a dlhoročnú činnosť basketbalového trénera a rozhodcu a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

DSS ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže - za pedagogicko-charitatívnu činnosť s mládežou s mentálnym postihnutím

Doc. Ing. Ladislav Kliman, CSc. - za prínos a výsledky odbornej práce v oblasti stavebníctva a zásluhy za pôsobenie vo verejnej správe na celoslovenskej a komunálnej úrovni

Ing. Jiří Gregorek - za celoživotné pôsobenie v záhradníckej oblasti, zveľaďovanie a v obnove prírodných lokalít mesta Košice a okolia

Božena Mikušáková - za dlhoročnú športovú a verejno-prospešnú činnosť a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18 - za výsledky pedagogickej a verejnoprospešnej činnosti a pri príležitosti 25. výročia vzniku a otvorenia školy