Obchodná verejná súťaž - prenájom kancelárskych priestorov

Mestská časť Košice-Západ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Triede SNP 39 v Košiciach.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom časti tejto administratívnej budovy, súpisné číslo 800, nachádzajúcej sa na parcele č. 2954/3, katastrálne územie Terasa: Nebytové priestory na 3. poschodí objektu o rozlohe 17,40 m2.