Návrh etického kódexu volených predstaviteľov mestskej časti

1. Tento etický kódex je záväznou normou správania sa starostu a poslancov mestskej časti Košice - Západ (ďalej len „volený predstaviteľ “).
2. Práca volených predstaviteľov je službou verejnosti.

Článok I - Základné princípy správania sa volených predstaviteľov

1. Starostu zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“.
2. Poslanca zaväzuje sľub, ktorý zložil pri ustanovení do funkcie a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Volený predstaviteľ
3. vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami mesta Košice a mestskej časti Košice - Západ a ustanoveniami tohto kódexu.
4. pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a transparentne. Rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujme na ich právach a vyhýba sa konaniu, ktoré by mohlo ohroziť dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu rozhodovania.
5. zodpovedá za svoje konanie a rozhodnutia verejnosti, a je pripravený podrobiť sa verejnej kontrole.
6. je pri výkone svojho mandátu maximálne otvorený a prístupný verejnosti. Je povinný riadne zdôvodniť svoje rozhodnutia, je však oprávnený odmietnuť poskytnutie tých informácií, ktorých poskytnutie zakazuje zákon alebo vykonávacie predpisy. Pri osobnom kontakte s občanmi je povinný dôsledne dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov.
7. je povinný plniť svoj mandát čestne, svedomito a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode s poslaním miestnej samosprávy. Výkon mandátu musí byť spojený s maximálnou mierou slušnosti, porozumenia a ochoty. Voči verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a komunikovať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné pravidlá slušného správania.
8. sa pri hlasovaní riadi výlučne podľa toho, či navrhované rozhodnutie je objektívne, spravodlivé a pre mestskú časť prospešné, nie podľa toho, kto ho navrhol, alebo komu prospeje. Nevyhýba sa niesť zodpovednosť tým, že sa zdrží hlasovania alebo sa ho nezúčastní.
9. sa správa primerane svojej funkcii. Na verejnosti a na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva vystupuje kultivovane a so znalosťou vecí. Pracuje na svojom charaktere tak, aby vo všetkých svojich súkromných a verejných vzťahoch a vystupovaniach bol dôveryhodný, slušný, ochotný, zásadový, tolerantný a spravodlivý.

Článok II - Konflikt záujmov

1. Volený predstaviteľ koná vždy vo verejnom záujme, v prospech dobra, spojeného so sociálnym životom ľudí. Nesmie pripustiť, aby došlo ku konfliktu jeho osobných, súkromných záujmov s jeho postavením.
2. Je jeho povinnosťou vyhnúť sa takémuto konfliktu a zároveň predchádzať situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov.
3. Súkromný záujem zahŕňa akúkoľvek výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy, a ktoré by mohli vplývať na nestranný a nezaujatý výkon jeho povinností.

Článok III - Deklarácia majetkových a finančných pomerov

Volený predstaviteľ deklaruje pravdivo svoje majetkové pomery v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. S jeho súhlasom môže byť písomné oznámenie zverejnené.

Článok IV - Dary a iné výhody

Volený predstaviteľ
1. nesmie vyžadovať  ani nesmie prijať žiadne dary, pozornosti ani iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodovanie.
2. nesmie pripustiť, aby sa v súvislosti s výkonom svojho mandátu dostal do situácie, v ktorej je zaviazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu, alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri rozhodovaní.
3. je povinný i v súkromnom živote vyhnúť sa takému správaniu a činnostiam, ktoré by mohli znížiť dôveru verejnosti v nestranný výkon miestnej samosprávy, alebo dať príčinu k nátlaku na neho v dôsledku jeho konania, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi.
4. nesmie zneužívať výhody plynúce z jeho postavenia ani informácie získané pri výkone svojho mandátu pre získanie akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu.

Článok V - Spoločné ustanovenia

1. Volený predstaviteľ je povinný bezodkladne oznámiť prípady:
a. konfliktu záujmov, resp. nemožnosti vyhnúť sa konfliktu záujmov,
b. ak je požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo týmto kódexom,
c. zistenia straty alebo poškodzovania verejného majetku, podvodného alebo korupčného konania,
d. vulgárnych útokov smerujúcich voči jeho osobe alebo konania s osobami pod vplyvom návykových látok,
e. ponúknutia akejkoľvek výhody, ktorá by mohla mať vplyv na jeho nestranné rozhodovanie.

Nastavenia cookies