Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.
Námietková kancelária je zriadená na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, III. poschodie, č. dv. 303, pracovisko evidencie obyvateľov.

Informácie týkajúce sa volebných okrskov a volebných miestností Vám poskytneme na tel. 055/7883 224.