Informácia pre voliča

Právo hlasovať

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len „volič“).

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Spôsob voľby


Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-   vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča https://www.minv.sk/?r23-volic), alebo

-   v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz https://www.minv.sk/?referendum-preukaz).Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

-   nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)


-   má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Nastavenia cookies