III. zasadnutie MZ mestskej časti Košice-Západ 17.03.2023

V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva zvolávam zvolávam

III. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Západ,

na deň 17. marec 2023 (piatok) so začiatkom o 17.00 hod.

v zasadačke na 2. poschodí Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ,Trieda SNP č. 39, Košice s týmto programom:

 

1. Otvorenie
2. Schválenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu rokovania miestneho zastupiteľstva
4. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ č. 1/2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Západ bod č. 5
Vyhodnotenie pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Západ č. 1/2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Košice-Západ
6. Záver

Mgr. Marcel Vrchota

v.z. JUDr. Ing. Peter Huba PhD.

 

Nastavenia cookies