Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Volič môže požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky nasledovne:

telefonicky,
najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 3.11.2017) v úradných hodinách na telefónnom čísle 055/7883200,

osobne,
najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 3.11.2017) v úradných hodinách na adrese: Trieda SNP 39, Košice, č. dv. 104, I. poschodie,

mailom
na adresu:  miestnyurad @ kosicezapad.sk najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním  volieb (do 3.11.2017) v úradných hodinách   

a

v listinnej forme tak,
aby žiadosť o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky bola doručená na adresu Mestská časť Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (do 3.11.2017) v úradných hodinách.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• dátum narodenia,
• adresu trvalého pobytu (ulica, číslo domu, poschodie),
• kontaktné telefónne číslo.

Volič môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň konania volieb. Žiadosť musí byť v takom prípade adresovaná tej okrskovej volebnej komisii, v ktorej územnom obvode má volič trvalý pobyt.

Obyvatelia Mestskej časti Košice - Západ môžu overiť príslušnosť ku okrskovej volebnej komisii a zároveň získať telefonický kontakt nasledovne:

telefonicky, v deň konania volieb (4.11.2017) od 07.00 hod. do 22.00 hod. na telefónnom čísle: 055/788 32 00

a na web stránke MČ Košice - Západ.