Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručuje politická strana alebo koalícia mestskej časti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 22.09.2022.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena, príp. náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu;
  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany,

alebo

  • meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany, ak ide o koalíciu.


Oznámenie o delegovaní do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) na adresu volby.2022@kosicezapad.sk. Lehota na doručenie oznámenia končí uplynutím posledného dňa lehoty, t. j. 22.09.2022. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je určujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do 15:30 hod. do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ alebo prostredníctvom pošty. Ak bude politická strana doručovať oznámenie prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené.

Nastavenia cookies