Cezhraničná spolupráca s Miškovcom

Mesto Miškovec a mestská časť Košice -  Západ začínajú spolupracovať na zmierňovaní negatívnych dopadov zmeny klímy.

Dopady klimatickej zmeny, napríklad zvýšenie častosti intenzívnych zrážok a búrok, častejší výskyt intenzívnejších vĺn horúčav a pod.  majú a budú mať priamy negatívny vplyv na kvalitu života, majetky občanov a rozvoj miest a obcí. Túto skutočnosť si začali uvedomovať aj samosprávy najpočetnejšej košickej mestskej časti Západ a mesta Miškovec. Trend zvyšovania pravdepodobnosti výskytu niektorých extrémnych prejavov počasia ilustrujú napríklad aj škody spojené s povodňami v roku 2010 (len v okrese Košice - okolie boli vyčíslené na 3,5 mil.€). Vlny horúčav v roku 2012 si tu vyžiadali stovky kolapsov a jeden ľudský život. V maďarskej župe Borsod-Abaúj-Zemplén, ktorej súčasťou aj je mesto Miškovec, spôsobili povodne značné ekonomické škody a museli kvôli nim evakuovať približne 500 obyvateľov. Klimatológovia predpokladajú, že tieto a ďalšie dopady zmeny klímy sa budú opakovať, prípadne aj zhoršovať.

Vzhľadom na podobnosť dopadov zmeny klímy na mestá Košice a Miškovec, ich geografickú blízkosť, ako aj pre nedostatok odbornej kapacity a skúseností v tejto  oblasti, sa obe samosprávy rozhodli v tejto téme dať sily dokopy a spolupracovať. Spoločne s odbornými partnermi v projekte - Karpatským rozvojovým inštitútom z Košíc a občianskym združením Zold Akcio z Miškovca pripravili projekt „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“, ktorý bol v roku 2012 úspešný v schéme  Európskej únie „Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013“. 

Cieľom projektu je zmierňovať vplyv negatívnych dopadov zmeny klímy na rozvoj mestskej časti Západ a mesta Miškovec cez aktívnu adaptáciu činností samosprávy. Proces začína vzdelávaním zástupcov samosprávy a relevantnej štátnej správy, ktorého výsledkom bude vypracovanie plánov adaptácie sa na dopady zmeny klímy, vrátane vytvorenia projektových zámerov na konkrétne adaptačné opatrenia. Na ich základe sa budú môcť samosprávy uchádzať aj o externé zdroje na ich financovanie. Udržateľnosť výsledkov projektu a ich šírenie aj ďalším záujemcom o realizáciu podobných aktivít sa dosiahne vydaním publikácie pre lokálnu verejnú správu, ako aj vytvorením siete poradenstva v tejto téme.

Zástupcovia partnerov projektu sa na miestnom úrade na Terase stretli pri úvodnom seminári projektu, a to tak na úrovni štatutárov partnerov, ako aj na úrovni expertnej, aby si dohodli partnerské mechanizmy a vytýčili prvé konkrétne odborné úlohy.
 
Starosta mestskej časti Košice - Západ RNDr. Rudolf Bauer, PhD.: "Sme radi, že sme uspeli s týmto projektom, ktorého výsledky nebudú prospešné len pre našu mestskú časť, ale pre celé Košice a ďalšie mestá, ktoré budú musieť skôr či neskôr, pre prospech svojich občanov, systematicky začleňovať hrozby vyplývajúce z enviromentálnych zmien do svojho rozhodovania či činností." 
 
Pán Péter Pfliegler, zástupca primátora mesta Miškovec: "Privítali sme, že sme boli oslovení na spoluprácu v tomto projekte, nielen vzhľadom k tomu, že sa nás téma bytostne dotýka, ale aj preto, že my už dlhšiu dobu dávame veľký dôraz na zahŕňanie environmentálnych hrozieb do aktivít mesta".
 

Ďalšie informácie:
Mgr. Michal Schvalb, manažér projektu,
schvalb@kosicezapad.sk, 0905 921458
Ing. Ladislav Hegyi, odborný koordinátor projektu,
hegyi@kosicezapad.sk, 0917 996255