Autovraky

Mestská polícia v prípade zistenia dlhodobo stojaceho motorového vozidla, ktoré má znaky starého vozidla podľa zákona o odpadoch, alebo nespĺňa podmienky dané zákonom o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách, vyzve písomne majiteľa, aby odstránil vozidlo z komunikácie alebo verejného priestranstva. 

Ak si držiteľ starého vozidla nesplní povinnosť a na vlastné náklady neodstráni vozidlo z miesta, kde vozidlo poškodzuje životné prostredie, urobí tak správca cesty alebo obec, a to odovzdaním vozidla na určené parkovisko; náklady s tým spojené je povinný uhradiť držiteľ vozidla. O odovzdaní vozidla na určené parkovisko polícia písomne upovedomí majiteľa a Okresný úrad a Slovenskú inšpekcia životného prostredia. Následne Okresný úrad začne správne konanie, na základe ktoré bude toto vozidlo rozhodnutím vyradené natrvalo z evidencie motorových vozidiel a určené za staré vozidlo, ktoré  je odpadom. Na základe tohto rozhodnutia môže byť staré vozidlo v súlade so zákonom zlikvidované autorizovanou spoločnosťou, ktorá má oprávnenie na ekologické zošrotovanie vozidla.
Na sídliskách sa však nachádzajú aj vozidlá, ktoré nie sú starými vozidlami v zmysle zákona o odpadoch, ale sú len dočasne odhlásené v zmysle zák. o premávke na pozemných komunikáciách (spravidla takéto vozidlá nemajú tabuľku s EČV). Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke a musí byť prístupné orgánu PZ; na túto povinnosť bude vlastník vozidla upozornený pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie. Vlastníkovi mot. vozidla, ktoré je dlhodobo odstavené na verejnej komunikácii, ktorá patrí mestu Košice, bude vyrubený poplatok za zaujatie verejného priestranstva - komunikácie.

Na záver uvádzame, že Mestská polícia Košice sa takto snaží dostať dlhodobo nepojazdné vozidlá, o ktoré ich majitelia nejavia záujem, z verejne prístupných miest, kde len zaberajú parkovacie miesta, ktorých je v našom meste nedostatok. Situáciu však značne komplikuje fakt, že niektorí majitelia nenahlásia zmenu adresy pobytu a je problém zistiť ich aktuálny pobyt, resp. majitelia vozidiel zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené, čo neúmerne predlžuje riešenie takýchto prípadov a dobu odstránenia vozidla.

 

 
Opustené vozidla evidované na Mestskej polícii mesta Košice, stanica Západ
 
P.č. Ulica Typ vozidla Farba EČV Luník Odoslané príslušnému správnemu orgánu GPS súradnice
1  Robotnícka 46 Mercedes biela KE133JN I
 OÚ OCDaPK 8.7.2017,
 MMK daň 4.1.2020,
48.71607, 21.24016
2  Ulica pokroku 4 Renault čierna KE326FP II
 OÚ OCDaPK 2.5.2018,
 MMK ŽP 27.03.2021
48.71911, 21.22882
3  Kysucká 4 Renault modrá KE826LE II  OÚ OCDaPK 24.03.2021 48.7221, 21.23336
4  Brigádnická 1 Peugeot šedej KE543GL III  OÚ OCDaPK 06.10.2020 48.71514, 21.23049
5  Popradská 5 Ford červená KE511BR III  OÚ OCDaPK 21.03.2021 48.71475, 21.22708
6  Idanská 13 Renault zelená KE428ER V
 OÚ OCDaPK 28.10.2016,
 MMK daň 10.11.2019
48.71263, 21.24457
7  Orgovánová 3 Volkswagen strieborná KE980BU V
 OÚ OCDaPK 13.9.2019,
 MMK daň 10.11.2019
48.71179, 21.23908
8  Matuškova 2 Škoda Felícia červená KS352FB V  OÚ OCDaPK 29.03.2021 48.71148, 21.24037
9  Pražska 8 Ford modrá SN549CU V   48.7118, 21.24037
10  Trieda SNP 85 Škoda Felícia červená ZH387AV VI   48.70769, 21.24203
11  Trieda SNP 85 Škoda Felícia červená KS891BV VI   48.70729, 21.24112
12  Trieda SNP 85 Škoda Felícia zelená GA795BS VI   48.70759, 21.24207
13  Moldavská cesta 7 Peugeot červená KE447FR VI
 OÚ OCDaPK 19.8.2019,
 MMK daň 28.10.2019
48.70917, 21.24519
14  Šafárikova trieda 6 Renault zelená KE844AN VII  OÚ OCDaPK 2.12.2018 48.70878, 21.23289
15  Petzvalová 27 Peugeot červená TV229DV VIII  OÚ ODCaPK 12.04.2021 48.70029, 21.23195

Legenda:

  • OÚ OCDaPK - Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • OÚ OSoŽP - Okresný úrad Košice, oddelenie starostlivosti o ŽP
  • OÚ OVVS - Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie priestupkov
  • MMK daň - Mesto Košice, oddelenie oddelenie Ek. Ref. daní a poplatkov
  • MMK ŽP - Mesto Košice, oddelenie VISU a ŽP